Jesteś tutaj:

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ppbinbox.com prowadzony jest przez Polskie Pojemniki Sp z o.o. w Krośnie Odrzańskim, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 677-238-13-01, REGON 123109919, adres poczty elektronicznej: sklep@ppbinbox.com, nr telefonu 0048 726 220 107 lub 0048 793 690 920.

Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców.

Definicje:

Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem lit b);

Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkty – usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

Sklep Internetowy – serwis i sklep internetowy pod adresem www.ppbinbox.com prowadzony jest przez Polskie Pojemniki Sp z o.o. w Krośnie Odrzańskim, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 677-238-13-01, REGON 123109919.

Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a spółką Polskie Pojemniki Sp. z o.o., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

Polskie Pojemniki Sp z o.o. w Krośnie Odrzańskim, ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 677-238-13-01, REGON 123109919, adres poczty elektronicznej: sklep@ppbinbox.com , nr telefonu 0048 726 220 107 lub 0048 793 690 920.;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Polskie Pojemniki Sp. z o.o. umożliwia nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie www.ppbinbox.com oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie www.ppbinbox.com.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. Wszelkie zakupy dokonane w czasie awarii lub innego rodzaju niepożądanej działalności internetowej, ze szkodą dla Sprzedającego (Sklep internetowy www.ppbinbox.com) lub Kupujacego (Klient) będą anulowane.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

 • zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
 • minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.ppbinbox.com.

Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego oznaczenia na stronie internetowej przed podaniem danych osobowych do zakupu i realizacji zamówienia.

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie spółki Polskie Pojemniki Sp. z o. o. Administratorem danych jest spółka Polskie Pojemniki Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Warunki zawierania Umowy i Polityka zgodności z RODO

Polskie Pojemniki Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, w tym zawarte wyrażenie zgody przez Klienta zgody na politykę prywatności zgodnej z RODO.

Polskie Pojemniki Sp. z o.o. dla celu zawarcia umowy pozyskuje dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres do dostawy, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, oraz inne dane, które okażą się niezbędne dla zawarcia lub realizacji umowy bądź dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu zawarcia umowy lub zamiaru jej zawarcia, realizacji tej umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Dane pozyskane w celu zawarcia umowy lub dochodzenia roszczeń z niej wynikających mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom, które współpracują lub działają na zlecenie Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  przy realizacji umowy oraz podmiotom świadczącym pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Klient ma w okresie przechowywania danych przez Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  dostęp do danych i prostowania ich treści, żądania uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich usunięcia, o ile ich przetwarzanie jest zbędne dla celu, dla którego zostały uzyskane. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych o ile jest to uzasadnione zbędnością takiego przetwarzania dla celu określonego w ust. 5.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i dochodzenia roszczeń z niej wynikających. Po ww. okresie dane ulegają usunięciu.

Klient ma prawo cofnąć udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez złożenie spółce Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  oświadczenia w formie pisemnej, także drogą elektroniczną. Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  może żądać potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Klient może złożyć zamówienie z oferty Sklepu Internetowego w następujący sposób:

 • poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym,
 • telefonicznie, a następnie poprzez komunikację e-mailową z obsługą Sklepu Internetowego.

Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta, poprzez koszyk, w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Polskie Pojemniki Sp. z o.o. na zasadach opisanych poniżej.

Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.

Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Polskie Pojemniki sp. z o.o.  zastrzega możliwość udzielenia rabatu od Ceny Produktu. Wysokość udzielonego rabatu jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta z osobna i zależy wyłącznie od Polskie Pojemniki Sp. z o.o. . Klient nie posiada roszczenia o udzielenie rabatu.

Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.

Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez umieszczenie Produktów w koszyku, akceptację Regulaminu i wypełnienie formularza kontaktowego.

Kolory i wykończenia Produktów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu nadania przesyłki po niezwłocznym kontakcie ze Sklepem Internetowym i ustaleniu, że jest to możliwe.

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność materiałów i surowców do jego realizacji. W przypadku niedostępności lub niemożności wykonania części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o możliwym sposobie jego realizacji. Brak podjęcia decyzji w terminie dwóch dni powoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.

Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać przelewem w złotych polskich (PLN) na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach jest możliwe dokonanie przelewu w euro (EUR), po domówieniu szczegółów z obsługą Sklepu Internetowego.

Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

Zamówiony Produkt jest realizowany zgodnie ze specyfikacją i wyborem klienta po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.

Celem złożenia zamówienia na Produkt przez telefon lub z dodatkowo płatnymi opcjami lub akcesoriami Klient może skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo ze Sklepem Internetowym i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres do dostawy, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, oraz inne dane, które okażą się niezbędne dla zawarcia lub realizacji umowy bądź dochodzenia roszczeń.

Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc na wskazany na stronie www.ppbinbox.com, numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez adres e-mail: sklep@ppbinbox.com; biuro@polskiepojemniki.pl.

Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich (PLN). Uregulowanie zapłaty w euro (EUR) jest możliwe po uprzednim kontakcie i domówieniu szczegółów z obsługą Sklepu Internetowego.

3. Dostawa i Czas Realizacji

Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualny transport towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwy po uprzednim kontakcie i domówieniu jego kwoty i szczegółów z obsługą Sklepu Internetowego.

Czas realizacji zamówienia jest podany w opisie danego Produktu do wglądu dla zamawiającego. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru lub niemożności jego wykonania Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym lub przesyłką kurierską.

Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane w godzinach pracy ustalonych przez daną firmę, na które Sklep Internetowy nie ma wpływu. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS).

Za rozładunek przesyłki odpowiada Klient. Rozładunek winien nastąpić w możliwie najkrótszym czasie od momentu dostarczenia na adres dostawy.

Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki/palety. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem Internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

4. Postanowienia dotyczące Konsumentów

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od Umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
 • zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Polskie Pojemniki Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres podany na www.ppbinbox.com).

Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać rzecz na adres: ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu jeśli Produkt ze względu na swój charakter (gabaryty, waga, etc.) wymaga transportu niestandardowego.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  o odstąpieniu od Umowy.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W związku z takim brzmieniem Art. 38, ustęp 3 [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] informujemy, że każdy Produkt ze Sklepu Internetowego www.ppbinbox.pl  jest indywidualnie wdrażany do produkcji na życzenie Klienta i poparty jednorazową specyfikacją zatwierdzoną przez Klienta w momencie zakupu i akceptacji regulaminu, tym samym nie przewiduje się zwrotów z tytułu odstąpienia od umowy. W związku z powyższym uprasza się o przemyślane zakupy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Rękojmia i gwarancja

Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

Polskie Pojemniki Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepów Internetowego.

6. Pozostałe postanowienia

Polskie Pojemniki Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy dokonają zakupu i akceptacji regulaminu w nowym brzmieniu.

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach, gdy Klient nie jest Konsumentem stosuje się odpowiednio niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji.